O firme

Firma Ing. Pavel Scheber - ZPA-Mont bola založená v roku 1992.

Ťažiskom pôsobenia bola dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky so zameraním na meranie prietokov pary, kvapalín a na meranie dodaného tepla prostredníctvom týchto médií.

Špecifickými dodávkami boli určené meradlá pre meranie tepla v dodanej pare využitím centrických komorových clôn, vírových prietokomerov, ako aj dodávka obojsmerných meraní s viacdierovými clonami.

Úbytkom parných systémov a rozširovaním teplovodných systémov vo vykurovaní a v technológiách sa ťažisko dodávok určených meradiel dodaného tepla prispôsobilo požiadavkám a v súčasnosti prevládajú dodávky určených meradiel v teplovodných vykurovacích systémov ako aj v oblosti dodávok teplej a studenej úžitkovej vody.

Táto činnosť je vykonávaná na základe Rozhodnutia o registrácii Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na opravu a montáž určených meradiel.

V súčasnosti je hlavnou oblasťou pôsobenia výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, kde zabezpečujeme:

  • Odbornú prípravu elektrotechnikov v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. - na základe oprávnenia Národného inšpektorátu práce. Súčasťou vzdelávania je aj aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov, ktorú musí každý držiteľ osvedčenia absolvovať každých 5 rokov.

  • Školenie revíznych technikov a projektantov vyhradených elektrických zariadení – na základe oprávnenia Národného inšpektorátu práce a aktualizačnú odbornú prípravu.


Túto činnosť vykonávame pre elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia a pre triedy objektov A aj B.

Na základe osvedčenia na činnosť revízneho technika elektrických zariadení zabezpečujeme najmä povinné pravidelné revízie elektrických spotrebičov a náradia.

V poslednom období na základe stúpajúcich požiadaviek zabezpečujeme aj školenia pre neelektrotechnikov – poučenie na §20 podľa vyhlášky ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, č. 508/2009 Z.z., kde školíme zamestnancov vo vzťahu k elektrickým zariadeniam a o nebezpečenstvách, ktoré môžu vyplývať z nesprávnej manipulácie s elektrickým zariadením. Súčasťou je aj školenie o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Cenník

Jednotlivé školenia vieme zabezpečiť priamo u Vás ! Vieme sa prispôsobiť Vašej požiadavke a rozložiť školenie na niekoľko dni a v čase od 6.00 do 20.00 … Čítať ďalej

Prihlášky

S cieľom zníženia Vašich nákladov na školenie, ponúkame Vám uskutočniť školenie vo Vašich priestorov a vieme prispôsobiť časový harmonogram školenia … Čítať ďalej

Termíny školenia

Školenie sa budú konať v Žiline. Presná adresa školenia závisí od počtu prihlásených účastníkov školenia a bude včas oznámená… Čítať ďalej