Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach

Charakteristika školenia

POZOR ČITAJ ZMENY uvedené na koci článku !    Výchovná a vzdelávacia činnosť elektrotechnikov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami elektrickými a overovanie odborných vedomostí sú vykonávané v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky MPSVR SR č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami (elektrickými).


Určenie školenia

Školenie je určené žiadateľom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávania činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre stupne odbornej spôsobilosti podľa § 21, 22 a 23 vyhl. č. 508/2009 Z.z.

Podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., činnosti na technickom zariadení elektrickom môže podľa odbornej spôsobilosti vykonávať:

 1. poučená osoba (§ 20)
 2. elektrotechnik (§ 21)
 3. samostatný elektrotechnik (§ 22)
 4. elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky (§ 23)
 5. revízny technik (§24)

 

Podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. sa technické zariadenia podľa miery ohrozenia rozdeľujú do skupín:

 1. skupina A - technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia
 2. skupina B - technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia
 3. skupina C - technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia

Technické zariadenia skupiny A a B sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Rozdelenie jednotlivých druhov technických zariadení do skupín je uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom môže vykonávať osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa § 21, 22, 23 alebo 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Podmienky na vydanie osvedčenia (podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z.)

 1. vek najmenej 18 rokov
 2. vzdelanie a prax (podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z.) - viď nižšie
 3. zdravotná spôsobilosť (na prácu na el.zariadeniach a vo výškach!)
 4. absolvovanie odbornej prípravy v stanovenom rozsahu
 5. overenie odborných vedomostí

 

 Odborné vzdelanie a prax

 

  vzdelanie do 1000 V nad 1000 V
Elektrotechnik (§ 21)
pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu
vyučený
ÚSO
prax nie je potrebná
Samostatný elektrotechnik (§ 22)
pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu
vyučený
ÚSO
1 rok 2 roky
Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo 
na riadenie prevádzky (§ 23)
pre činnosti vykonávané
na tech. zariadenie elekt. vrátane bleskozvodu
vyučený
ÚSO
4 roky
3 roky
2 roky
5 rokov
4 roky
3 roky

 

 

 

Odborné vzdelanie pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. je:

 

 • ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie,
 • odborné vzdelanie v inom učebnom alebo študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické.

 

 

 

Odborná prax pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č.508/2009 Z.z. je činnosť pri projektovaní, konštruovaní, montáži, oprave, rekonštrukcii a výkone kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia príslušnej skupiny.

 

 

 

Zápočet dĺžky odbornej praxe pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (podľa § 25 vyhlášky):

 

 • do dĺžky odbornej praxe sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu. Ak čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu bol prerušený na dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta iba polovica času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením,
 • do dĺžky odbornej praxe sa započítava aj polovica času vykonávania činnosti na inom technickom zariadení elektrickom.

 

 

 

Rozsah odbornej prípravy

 

 Obsah odbornej prípravy je stanovený požiadavkami na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti v zmysle vyhlášky č. 356/2007 Z.z. Uvedené požiadavky sa členia na všeobecné a osobitné pre každú výchovnú a vzdelávaciu činnosť. Všeobecné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti sú ustanovené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 356/2007 Z.z. Osobitné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti sú ustanovené v prílohách č. 2 až 11 vyhlášky č. 356/2007 Z.z.

 

 

 

Časový rozsah odbornej prípravy je 3 dni (overenie odborných vedomostí je realizované 3. deň).

 

 Konkrétny rozsah vzdelávania je rôzny pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti na činnosť na technických zariadeniach elektrických podľa napätia a triedy objektu (v zmysle prílohy č. 6 vyhlášky č. 356/2007 Z.z.).

 

 Overenie odborných vedomostí

 

 Záverečné overenie vedomostí skúšobnou komisiou pozostáva z písomnej skúšky (min. 30 otázok) a ústnej skúšky (min. 5 otázok).

 

 Osvedčenie na vykonávanie činnosti

 

 Úspešný absolvent skúšky obdrží osvedčenie na činnosť na elektrických zariadeniach podľa napätia a triedy objektu pre príslušný stupeň odbornej spôsobilosti.

 

 Rozsah osvedčenia stanovuje druh vykonávanej činnosti na technickom zariadení podľa druhu a rozsahu technického zariadenia rozdeleného do skupín podľa miery ohrozenia.

 

 Osvedčenie bude žiadateľovi vydané do 7 dní od splnenia podmienok na vydanie osvedčenia.

 

  Upozornenie - povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu a preventívnu lekársku prehliadku vo vzťahu k práci

 

  osoby, ktoré získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti musia absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu najmenej raz za 5 rokov - pokiaľ tak neurobia, osvedčenie stráca platnosť a školenie s overením vedomostí je potrebné absolvovať znova !

 

 • Fyzická osoba s Osvedčením vydaným pred 01.01.2014 bola povinná podrobiť sa do 31.12.2014 lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci - ak ju neabsolvovala  v období od 01.01.2010 do 31.12.2013
 • Ak si uvedenú povinosť nesplnila, tak Osvedčenie vydané pred 01.01.2014 stratilo platnosť k 31.12.2014
 • Lekárske prehliadky vo vzťahu k práci sa po novom vykonávajú v súlade s vestníkom MZ SR zo dňa 29.01.2014, ktorý nadobudol účinnosť dňom 01.02.2014

 Pri prihásení na školenie na §21-§23 podľa vyhl.508/2009 Z.z. - vám okrem prihášky pošleme

aj požadované tlačivo na prepísanú preventívnu lekársku prehliadku.

Cenník

Jednotlivé školenia vieme zabezpečiť priamo u Vás ! Vieme sa prispôsobiť Vašej požiadavke a rozložiť školenie na niekoľko dni a v čase od 6.00 do 20.00 … Čítať ďalej

Prihlášky

S cieľom zníženia Vašich nákladov na školenie, ponúkame Vám uskutočniť školenie vo Vašich priestorov a vieme prispôsobiť časový harmonogram školenia … Čítať ďalej

Termíny školenia

Školenie sa budú konať v Žiline. Presná adresa školenia závisí od počtu prihlásených účastníkov školenia a bude včas oznámená… Čítať ďalej