Revízia spotrebičov a náradia

Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky (napr. elektrické ručné náradie/elektrické spotrebiče) používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu píše sa v § 13 ods. 3, Zákona č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravie pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon č. 309/2007 Z. z., Zákon č. 140/2008 Z. z.), čím je zabezpečená základná bezpečnostná požiadavka ochrany pracovníkov pred možným zásahom elektrickým prúdom.

Podrobnosti o požiadavkách na stavby a ich súčasti, komunikácie, pracoviská, pracovné prostriedky, pracovné postupy a činnosti z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovujú osobitné predpisy.

Revízie spotrebičov a náradia sa vykonávajú podľa platných noriem : STN 33 1600 a STN 33 1610

STN 33 1600 - Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania:
Revízia náradia je súhrn úkonov, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje jeho stav z hľadiska bezpečnosti. Súčasťou revízie náradia je vypracovanie dokladu o revízii náradia.
Kontrola náradia je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúšaním zisťuje stav náradia.
 
Rozdelenie náradia podľa používania:
skupina A - s náradím sa pracuje len občas (do 100 prev. hodín ročne)
skupina B - s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prev. hodín ročne)
skupina C - s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 prev. hodín za rok)
 
Lehoty pravidelných revízií náradia:
Skupina Náradie triedy ochrany Najmenej raz za
A I 6 mesiacov
II a III 12 mesiacov
B I 3 mesiaca
II a III 6 mesiacov
C I 2 mesiace
II a III 3 mesiace
 
STN 33 1610 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania
Táto norma stanovuje spôsob a rozsah:
- revízie el. spotrebičov po opravách a úpravách
- kontrol a revízií el. spotrebičov počas ich používania
 
Táto norma platí pre:
- elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely,
- elektrické svietidlá,
- elektrické zariadenia informačnej techniky,
- prístroje spotrebnej elektroniky,
- pohyblivé prívody a šnúrové vedenia,
- elektrické a elektronické meracie prístroje,
- ostatné elektrické spotrebiče podobného charakteru.
 
Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa ich používania:
skupina A - Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi
skupina B - Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavby, poľnohospodárstvo a pod.)
skupina C - Spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
skupina D - Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely  apod.)
skupina E - Spotrebiče používané k administratívnej činnosti
 
Lehoty pravidelných kontrol a revízií:
 
Spotrebiče držané v ruke:
Skupina kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 1 x za 3 mes.
C pred použitím 1 x za 6 mes.
D 1 x za týždeň 1 x za 12 mes.
E 1 x za mes. 1 x za 12 mes.
 Spotrebič držaný v ruke je prenosný spotrebič určený k tomu, aby bol počas normálneho používania držaný v ruke, pričom prípadný motor je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča
 
Prenosné spotrebiče:
Skupina kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 1 x za 3 mes.
C pred použitím 1 x za 12 mes.
D 1 x za mes. 1 x za 12 mes.
E 1 x za 6 mes. 1 x za 24 mes.
 Prenosný spotrebič je spotrebič, s ktorým sa pri práci manipuluje, alebo iný ako je pripevnený spotrebič s hmotnosťou menšou než 18kg
 
Neprenosné a pripevnené spotrebiče:
Skupina kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 1 x za 6 mes.
C pred použitím podľa STN 33 1500
D 1 x za 3 mes. podľa STN 33 1500
E 1 x za 12 mes. podľa STN 33 1500
 Neprenosný spotrebič je spotrebič, ktorý nie je prenosný, alebo spotrebič, ktorý je pripevnený
 Pripevnený spotrebič je spotrebič, ktorý je určený k používaniu, keď je pripevnený k podložke alebo iným  spôsobom zaistený    na určitom mieste
 
Poznámky:
1) V prípade používania el. spotrebičov ako ručného náradia sú lehoty pravidelných revízií odvodené podľa pracovného využitia (STN 33 1600). Pri určovaní lehôt sa používajú lehoty ktoré sú kratšie.
2) Lehoty kontrol a revízií sa uplatňujú tiež u spotrebičov aj v prípade ich dlhodobého prenájmu.
3) Kontroly a revízie sa vzťahujú aj na predlžovacie a pohyblivé alebo odpojiteľné prívody a rozbočovače.
4) Lehoty sú stanovené jednotne pre spotrebiče triedy ochrany I, II a III.
5) Revízie spotrebičov v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. môže vykonávať iba revízny technik - elektrotechnik špecialista.
 

Cenník

Jednotlivé školenia vieme zabezpečiť priamo u Vás ! Vieme sa prispôsobiť Vašej požiadavke a rozložiť školenie na niekoľko dni a v čase od 6.00 do 20.00 … Čítať ďalej

Prihlášky

S cieľom zníženia Vašich nákladov na školenie, ponúkame Vám uskutočniť školenie vo Vašich priestorov a vieme prispôsobiť časový harmonogram školenia … Čítať ďalej

Termíny školenia

Školenie sa budú konať v Žiline. Presná adresa školenia závisí od počtu prihlásených účastníkov školenia a bude včas oznámená… Čítať ďalej