Školenia projektantov

ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ PROJEKTANTOV - CERTIFIKÁCIA OSOB

Odborná príprava projektantov EZ je obdobná ako príprava revíznych technikov EZ.
Po absolvovaní školenia revíznych technikov, možno sa zúčastniť skúšky pre získanie „Osvedčenia revízny technik EZ „ ako aj skúšky pre získanie „Certifikátu projektanta elektrických zariadení“

Odbornú spôsobilosť projektantov zabezpečujeme v spolupráci s Oprávnenou právnickou osobu E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. Prešov.

Certifikácia osôb je overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb , či preverovaná osoba je schopná v vykonávať požadované činnosti pre príslušný rozsah a druh zariadenia.

Certifikáciu osôb na projektovanie elektrických zariadení vykonáva nezávislý E.I.C
Certifikačný orgán pre osoby podľa STN EN ISO/IEC 17024:2004.
Rozsah certifikácie je uvedený v certifikačnej schéme.
Po úspešnom overení odbornej spôsobilosti pre príslušný rozsah, nezávislý E.I.C -
Certifikačný orgán pre osoby, vydá výstupný doklad – CERTIFIKÁT.

V prípade, že bol preverovanej osobe vydaný CERTIFIKÁT, príslušná osoba podlieha dozoru na vykonávanú činnosť.
Dozor vykonáva E.I.C. - Certifikačný orgán pre osoby.

Cenník

Jednotlivé školenia vieme zabezpečiť priamo u Vás ! Vieme sa prispôsobiť Vašej požiadavke a rozložiť školenie na niekoľko dni a v čase od 6.00 do 20.00 … Čítať ďalej

Prihlášky

S cieľom zníženia Vašich nákladov na školenie, ponúkame Vám uskutočniť školenie vo Vašich priestorov a vieme prispôsobiť časový harmonogram školenia … Čítať ďalej

Termíny školenia

Školenie sa budú konať v Žiline. Presná adresa školenia závisí od počtu prihlásených účastníkov školenia a bude včas oznámená… Čítať ďalej